Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO JAZZY MANGO

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy Jazzy Mango z siedzibą w Pabianicach 95-200, ul. Krakowska 4, NIP 7311928009, REGON: 384395430 dostępny pod adresem internetowym www.jazzymango.com (dalej zwany „Sklepem Internetowym”) prowadzony jest przez Justynę Kociszewską, adres korespondencyjny i do doręczeń: Jazzy Mango Justyna Kociszewska, ul. Sienna 36/1, 95-200 Pabianice, adres poczty elektronicznej: contact@jazzymango.com, numer telefonu kontaktowego: 0048 508 537 088 (opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora).
2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Klientów będących Konsumentami, tj. osób fizycznych dokonujących z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową i określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, warunki składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym, czas i zasady realizacji zamówień, warunki i formy płatności, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
3. Informacje prezentowane w Sklepie Internetowym stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.
4. Sklep prowadzi na terytorium Polski sprzedaż detaliczną za pośrednictwem strony internetowej z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość. Korzystanie ze Sklepu Internetowego wymaga spełnienia przez urządzenia końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, odpowiednich wymagań technicznych.
5. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem.
6. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne, w tym do dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
7. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
8. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami punktu II. niniejszego Regulaminu, albo bez rejestracji i konieczności zakładania konta, bezpośrednio na stronie internetowej Sklepu Internetowego www.jazzymango.com.
9. Płatności za zamówienia składane w Sklepie Internetowym przyjmowane są szybkimi płatnościami on-line za pomocą serwisu Przelewy 24 albo przelewem tradycyjnym na konto prowadzącego Sklep Internetowy:

OdbiorcaJazzy Mango Justyna Kociszewska
Nr konta68 1140 2004 0000 3102 7921 3202

10. Akceptacja regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia konta i/lub w celu złożenia przez Klienta zamówienia.

II. WARUNKI I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym oznacza zawarcie przez Klienta umowy kupna – sprzedaży zamawianych produktów ze Sklepu.
2. Sklep umożliwia Klientowi złożenie zamówienia po ówczesnej rejestracji konta, której należy dokonać wypełniając formularz rejestracyjny” w trakcie składania zamówienia poprzez stronę: www.jazzymango.com.
3. Klient po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym, składa zamówienie, wskazując na produkty, którymi jest zainteresowany przez wybór znajdującego się na Stronie produktowej polecenia „Dodaj do koszyka”, a następnie wskazanie w koszyku sposobu dostawy i płatności oraz potwierdzenie zamówienia.
4. W koszyku, Klient wskazuje:
   a) zamawiane produkty oraz ich ilość;
   b) adres, na jaki przedmiot zamówienia ma być dostarczony oraz dane niezbędne do wystawienia faktury.
   c) sposób dostawy – jazzymango.comwspółpracuje z następującymi firmami kurierskimi: InPost paczkomaty, DPD, DHL, GLS lub innymi.
   d) sposób płatności (szczegóły zostały zawarte w punkcie III pkt 2. Niniejszego Regulaminu);
   e) kod rabatowy – kody rabatowe się nie łączą i można wykorzystać tylko jeden kod podczas składania zamówienia.
5. W przypadku podania nieprawdziwych danych Sklep Internetowy ma prawo odstąpić od realizacji zamówienia powiadamiając o tym Klienta.
6. Wysyłka zakupionego towaru zazwyczaj realizowana jest w terminie do 5.(pięciu) dni roboczych, przy czym termin ten liczony jest od daty potwierdzenia płatności na koncie Sklepu. W przypadku niemożności realizacji zamówienia we wskazanym terminie Sklep Internetowy zobowiązuje się o powyższym powiadomić Klienta.
7. Zamówienia drogą elektroniczną można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą następnego dnia roboczego.
8. W przypadku nieopłacenia zamówienia w terminie 5. (pięciu) dni roboczych od jego złożenia nastąpi anulowanie zamówienia. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienie. Realizacja zamówienia płatnego przelewem rozpoczyna się po zaksięgowaniu należności na rachunku bankowym Sklepu Internetowego.
9. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sklep Internetowy może zaproponować Klientowi:
    a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, Sklep będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);
   b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sklep będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
   c) realizację świadczenia zastępczego, które zostanie potwierdzone z Klientem. Zamówienie na podstawie świadczenia zastępczego, po zatwierdzeniu przez Klienta traktowane będzie jako finalne;
   d) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient będzie ponosił dodatkowe koszty związane z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).
10. W przypadku braku w Sklepie Internetowym zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Sklep poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres e-mail podany podczas rejestracji w terminie do 7.(siedmiu) dni, licząc od daty zawarcia umowy.
11. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w całości lub części, Sklep Internetowy zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub różnicę) w ciągu 14. (czternastu) dni roboczych od dnia wysłania informacji na adres e-mail podany podczas rejestracji.
12. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

III. CENY PRODUKTÓW, METODY PŁATNOŚCI I KOSZTY PRZESYŁKI

1. Ceny towarów są cenami brutto, podawane są w złotych polskich. Ceny towarów nie zawierają kosztów przesyłki.
2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny szybkimi płatnościami on-line za pomocą serwisu Przelewy 24 oraz przelewem tradycyjnym na konto prowadzącego Sklep Internetowy:

OdbiorcaJazzy Mango Justyna Kociszewska
Nr konta68 1140 2004 0000 3102 7921 3202

3. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.
4. Koszty przesyłki doliczane są do sumy zamawianych produktów, zostaną one wskazane w czasie składania zamówienia i ponosi je Klient.
5. Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej, UE i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.
6. Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich: InPost paczkomaty, DPD, DHL, GLS lub innej.

CENNIK DOSTAW (w PLN) / DELIVERY PRICE (in PLN)
Polska / Poland
InPost paczkomatyGabaryt B

Gabaryt C
PLN 9,99

PLN 13,99
DPD/DHLPaczka do 5 kgPLN 12,99
Unia Europejska (kurier)/European Union delivery by courier
AustriaDPD
PLN 74,00
Belgia/BelgiumDPD
PLN 74,00
Bułgaria/BulgariaDPD
PLN 136,00
Chorwacja/CroatiaDPD
PLN 122,00
Czechy/Czech RepublicDPD
PLN 55,00
Dania/DenmarkGLS
PLN 73,00
Estonia (punkt odbioru/pick up point)DPD
PLN 70,00
Finlandia/FinlandDPD
PLN 133,00
Niemcy/GermanyDPD
PLN 66,00
Grecja/GreeceDPD
PLN 155,00
Węgry/HungaryDPD
PLN 62,00
Irlandia/Ireland (bez Irl. Pólnocnej/Northern Ireland not incl.)DPD
PLN 92,00
Włochy/ItalyDPD
PLN 129,00
Łotwa/LatviaDPD
PLN 66,00
Litwa/LithuaniaDPD
PLN 59,00
Luksemburg/LuxembourgDPD
PLN 74,00
Holandia/NetherlandsDPD
PLN 74,00
Portugalia/PortugalDPD
PLN 85,00
Rumunia/RomaniaDPD
PLN 122,00
Słowacja/SlovakiaDPD
PLN 59,00
Hiszpania/SpainDPD
PLN 99,00
Szwecja (punkt odbioru)/Sweden (pick up point)DPD
PLN 148,00
Prices indicated in PLN will be automatically converted to the currency of the order in the Bag/Cart.

7. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera Klient powinien sprawdzić w jego obecności stan opakowania zewnętrznego przesyłki. W przypadku uszkodzenia opakowania przesyłki Klient powinien sporządzić, wraz z kurierem, protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez odbiorcę i kuriera.W przypadku odbioru przesyłki w paczkomacie InPost zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić bezpośrednio przy odbiorze, zgodnie z instrukcją podaną przez operatora.

IV. REKLAMACJA PRODUKTU

1. Podstawy i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone w przepisach ustawy Kodeks Cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.
2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:
   a) pisemnie na adres: Jazzy Mango Justyna Kociszewska, Sienna 36/1, 95-200 Pabianice; lub
  b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e- mail: contact@jazzymango.com, w tytule wiadomości wpisując: Reklamacja i numer zamówienia, którego dotyczy; lub
   c) z wykorzystaniem „formularza reklamacyjnego” dostępnego na stronie jazzymango.com.
3. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Klient może:
   a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość produktu z wadą pozostaje do wartości produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;
   b) żądać wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.
4. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób realizacji jego uprawnień.
5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14. (czternastu) dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Klient zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14. (czternastu) dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
6. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, zgodnie z art. 561 ze zn. 2 w zw. z art. 354 § 2 Kodeksu Cywilnego, Klient zobowiązany jest skontaktować się ze Sklepem Internetowym na adres contact@jazzymango.com, celem ustalenia sposobu dostawy.
7. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, przy czym bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
8. Różnice pomiędzy wizualizacją produktu wynikającą z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) a rzeczywistym wyglądem produktu nie mogą być podstawą reklamacji. W takim przypadku Klientowi, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami pkt V. niniejszego Regulaminu.

V. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów niż przewidziane przez przepisy prawa, w terminie w terminie 14. (czternastu) dni („Ustawowe prawo odstąpienia”), przy czym bieg terminu odstąpienia od umowy sprzedaży rozpoczyna się od dnia objęcia produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy sprzedaży, która:
   a) obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego produktu, partii lub części, albo
   b) polega na regularnym dostarczaniu produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z produktów;
2. Do zachowania powyższego terminu wystarczy złożenie przez Konsumenta jednoznacznego oświadczenia, w którym poinformuje on sprzedawcę o swoim odstąpieniu od umowy sprzedaży. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży może zostać złożone na przykład:
   a) pisemnie na adres: Jazzy Mango Justyna Kociszewska, ul. Sienna 36/1, 95-200 Pabianice; lub
   b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: contact@jazzymango.com, wpisując w tytule wiadomości: Odstąpienie od umowy, numer faktury; lub
   c) z wykorzystaniem „formularza odstąpienia od umowy” dostępnego na stronie www.jazzymango.com.
Konsument może skorzystać ze wzoru „formularza odstąpienia od umowy”, jednak nie jest to obowiązkowe.
3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14. (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).
5. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z „ustawowego prawa odstąpienia”, Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem.
6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14. (czternastu) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży, zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem na adres: Jazzy Mango Justyna Kociszewska, ul. Sienna 36/1, 95-200 Pabianice, Polska.
7. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z „ustawowego prawa odstąpienia” ponosi on odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. Odpowiedzialność Konsumenta może obejmować w szczególności brak możliwości wprowadzenia produktu do sprzedaży jako produktu pełnowartościowego, koszty ponownego umieszczenia na produkcie metek i elementów zabezpieczających, a także koszty przywrócenia produktu do stanu umożliwiającego jego ponowne wprowadzenie do sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego, w tym koszty badania produktu przez specjalistę i koszty usunięcia wad stwierdzonych w wyniku takiego badania (w zakresie, w jakim wady te wynikają z korzystania przez Konsumenta z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania).
8. Jeżeli Kupujący odstąpił od Umowy mimo braku podstaw albo po terminie i odesłał rzecz Sprzedawcy, jest obowiązany odebrać od Sprzedawcy odesłaną rzecz na własny koszt i na własną rękę. Sprzedawca może dokonać zwrotnej przesyłki Kupującemu odesłanej przez niego rzeczy po uprzednim uregulowaniu przez Kupującego kosztów przesyłki; do tego czasu Sprzedawca może wstrzymać się z dokonaniem wysyłki. Ryzyko utraty lub uszkodzenia Towaru w zwrotnym transporcie obciąża Kupującego.
9. Odstępując od umowy Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na podstawie Art. 6 ust 1 pkt c Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w zakresie: imię, nazwisko, e-mail, adres, numer telefonu, numer rachunku bankowego przez Justynę Kociszewską prowadzącą Sklep Internetowy pod adresem: www.jazzymango.com, prowadzącą działalność gospodarczą o nazwie Jazzy Mango Justyna Kociszewska z siedzibą: ul. Krakowska 4, 95-200 Pabianice, NIP: 7311928009. Zgoda udzielona jest podmiotom zajmującym się obsługą prawnopodatkową, księgowym, podmiotom uczestniczącym w transakcjach płatniczych, usługodawcom zewnętrznym przetwarzającym informacje w celu zwrotu należności za zakupiony towar w wyniku odstąpienia od umowy. Informujemy, że dane osobowe będą przechowywane przez okres 5. (pięciu) lat oraz, że Klient ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; mam prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Klient jest świadomy, że podanie danych osobowych jest wymagane w celu dokonania zwrotu i wypłaty należności. Konsekwencją niepodania ww. danych osobowych jest brak możliwości zwrotu należności.

VI. ZWROTY NALEŻNOŚCI

1. Sklep dokona zwrotu należności w ciągu 14. (czternastu) dni kalendarzowych przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, w przypadku:
   a) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
   b) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem jednej z firm kurierskich: InPost paczkomaty, DPD, DHL, GLS lub innej;
   c) uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy;
   d) uznania prawa do żądania obniżenia ceny produktu.

VII. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

1. Dane osobowe podane przez Klienta w procesie rejestracji lub składania zamówienia są przetwarzane przez firmę Jazzy Mango Justyna Kociszewska, adres: ul. Krakowska 4, 95-200 Pabianice, Polska, NIP 7311928009, która jest Administratorem danych osobowych.
2. Niezbędnym elementem procedury założenia konta oraz złożenia zamówienia jest podanie przez Klienta jego danych osobowych, oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez niego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu rejestracji oraz złożenia zamówienia, ich realizacji oraz obsługi.
3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenie przez Klienta odpowiedniego pola w formularzu.
4. Zgromadzone dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim, z wyłączeniem przekazania danych podmiotom uczestniczącym w realizacji zamówienia i w celu dostarczenia Klientowi zamówionych towarów, tj.:usługodawcom zewnętrznym przetwarzającym informacje dla potrzeb realizacji zamówienia takim jak firmy kurierskie, podmioty zajmujące się obsługą prawnopodatkową, uczestniczące w transakcjach płatniczych, firmom świadczącym usługi informatyczne, zarządzania tożsamością, hostingu i zarządzania stronami internetowymi, analizy danych, tworzenia kopii zapasowych, bezpieczeństwa i przechowywania danych. Zakres przekazywanych danych ograniczony jest do niezbędnego minimum, zgodnie z zasadą minimalizacji danych osobowych.
5. Dane osobowe Klientów nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą przekazywane poza europejski obszar gospodarczy.
6. Klient ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Klienta ma także prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że jego dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanym „RODO”; W tym celu powinien skontaktować się z firmą na adres: Jazzy Mango Justyna Kociszewska, ul. Sienna 36/1, 95-200 Pabianice lub mailowo na adres: contact@jazzymango.com.
7. Klient ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych. W tym celu powinien skontaktować się w sposób wskazany w pkt. 6.
8. Jazzy Mango Justyna Kociszewska, ul. Krakowska 4, 95-200 Pabianice, Polska jako Administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych, z zachowaniem postanowień art. 28 RODO;
9. Sklep Internetowy pod adresem internetowym www.jazzymango.com wykorzystuje pliki typu „cookies”.
10. Szczegółowe postanowienia dotyczące Polityki Prywatności są dostępne na stronie www.jazzymango.com.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin oraz (ewentualne załączniki do Regulaminu) stanowią wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 kodeksu cywilnego.
2. Sprzedawca może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu, przy czym w przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację w Sklepie Internetowym oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przy zawieraniu Umowy o Świadczenie Usług przez Klienta adres e-mail, co Strony uznają za wprowadzenie informacji o zmianie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Klient mógł zapoznać się z jej treścią.
3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14. (czternastu) dni od dnia wysłania informacji o zmianie. W przypadku Klientów którzy zawarli Umowę o Świadczenie Usług, tj. posiadających Konto, mają oni prawo do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług w terminie 14. (czternastu) dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu pozostaje bez znaczenia dla zawartych przez Klienta i Sprzedawcę Umów Sprzedaży przed zmianą Regulaminu.
4. Właściciel zwraca uwagę, że Sklep Internetowy zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (treść zamieszczona w Sklepie, układ graficzny, grafiki, zdjęcia, itp.). Klienci oraz osoby odwiedzające Sklep zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Właścicielowi oraz podmiotom trzecim. Klient Sklepu lub osoba odwiedzająca stronę internetową Sklepu Internetowego ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.
5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20.04.2022.

Nie możesz znaleźć odpowiedzi na Twoje pytanie? Skontaktuj się ze mną.

Wyślij wiadomość e-mail
Zadzwoń do mnie